Hairy Caterpillar

Lentrodiksyon

Resaman, Sesel in ganny afekte par en gro lenfestasyon senir plim Euproctis spp. dan diferan landrwa lo Mahe, Praslin, La Digue e Ile Aux Cerf ki okazyonn reaksyon alerzik, prensipalman grate e lagretel lo lekor nenport ki ki antre an kontak avek sa kalite senir.

Sa pes i osi poz en gro problem sosio-ekonomik dan lanvironnman e dan kominote.

Pou arive ganny en program kontrol efikas kont senir plim, nou oule donn konsey e ankouraz Piblik An Zeneral/Biznes/Lenstitisyon dan bann kategori swivan pou donn tou zot korperasyon, kontribye e pran zot responsabilite pou ………………

Konn Sa Pes

Senir plim i detri fey lo pye dibwa akoz en kantite zot pe manz sa bann fey a la fwa. Sa pes i anan kat (4) staz devlopman ki ganny vwar lo plan oubyen pye dibwa ki’n ganny enfeste. Sa i staz dizef, larv (senir) e staz adilt.

Staz Devlopman

Adilt – Lay adilt i tou blan.

Staz Dizef

Dizef i ganny ponn anba fey e i paret en kouler krenm pou al lo gri.

Larv (Senir)

Bann nouvo pti senir i ganny vwar an group, kouler gri pou al lo zonn. Senir ki’n fini devlope i anan plim kouler zonn avek tas nwar.

Staz Pupa (kot sa senir i komans vinn adilt)

I dan laform oval e paret kouler gri.

Ki Manyer Pou Kontrol Sa Pes

Pou determinn prezans sa pes, fer lenspeksyon lo plant e pye dibwa avek prekosyon.

Si ou vwar plizyer senir lo plis ki 3 fey, sa pes i kapab ganny kontrole an servan Javel e Solisyon Savon  melanze avek pestisid delwil oubyen aerosol pou anpes zot plim anvole.

Si lenfestasyon lo fey oubyen serten parti en plant i plis ki saki’n mansyonen, alor Prodwi Pestisid ansanm avek bann Pratik Kiltirel i kapab ganny aplike pou kontrol sa pes.

 

Ki pou fer pou kontrol sa Pes?

Kontrol Kiltirel oubyen stratezi i enkli bann taktik ki fer landrwa kot sa senir i reste mwen konvenyan e i ganny konsidere koman mezir prevansyon, tel parey:

 • Lafimen i kapab servi ler napa restriksyon alim dife.
 • Koupe, taye oubyen detri bann fey/plant ki’n ganny enfekte e larg zot dan en resipyan ki anan petrol oubyen dyezel. Answit anter dan en trou.
 • Koupe, taye e bril bann fey/plant ki anan dizef, senir e lay ler napa restriksyon ki anpes alim dife.
 • Kre landrwa ki pa favorab pou senir plim (Euproctis spp.) ponn i osi kapab ede.
 • Retir landrwa reste kot senir plim (Euproctis spp.) i kasyet, reprodwir, ponn oubyen reste.

Kontrol Mekanik i kapab en zouti itil pou kontrol (Euproctis spp.) me i pa pou eliminn son popilasyon oubyen anpes en lot gro lenfestasyon.

 • Destriksyon bann dizef an gran kantite i kapab itil dan kad program IPM.
 • Dimoun kot lakaz e bann ki plante ki oule detri dizef anba fey an gran kantite pou nenport ki rezon i devret fer li avek bokou prekosyon an servan bann opsyon pou protez zot.
 • Kolekte dizef ek bann zenn larv e detri zot.

Kontrol Fizik I kapab ede redwir popilasyon sa pes an servan lekipman ki afekte zot fizikman e sanz zot lanvironnman.

  • Lalimyer an servan glob ki redwir konsomasyon elektrisite (energy saver) enstale lo en resipyan ranpli lanmwatye ek delo savon i osi kapab ganny servi pou atrakte e kontrol sa pes ki dan staz adilt.

Kontrol Biolozik i zwe en rol enportan pou redwir popilasyon senir plim (Euproctis spp.) lo en gran sirfas.

 • Zwazo tel parey marten i zwe en pli pti rol kot zot manz bann senir.

Kontrol Kemikal an servan serten prodwi pestisid pou redwir destriksyon bann fey lo plant e pye dibwa dan sirkonstans kot popilasyon sa senir i vreman repandi, i reste koman deryen opsyon dan lapros IPM.

Nou toultan met lanfaz lo moman apropriye e bon laplikasyon ki probableman eleman pli esansyel ler pou aplik pestisid.

Kontrol Direk (Lekipman Proteksyon Personel i byen ganny servi)

 • I konseyab pou spray plant/pye dibwa ki’n ganny enfekte avek swa en solisyon savon oubyen bleach byen for par melanz ¼ sa solisyon avek ¾ delo pou tretman.
 • Pestisid i ganny rekonmande pou kontrol oubyen redwir lenfestasyon sever. Nou rekonmande pou servi prodwi ensektisid dan Group Pyrethroid parey Decis, Ambush etc..
 • I konseyab pou servi Prodwi Pestisid Bio tel parey Bacillus thurigiensis, Nilinsect, Neemik e Neembaan ki anvant kot ban stor rekizisyon Lazans Lagrikiltir Sesel (SAA).
 • Dimoun kot lakour e bann planter i devret toultan lir byen e swiv lenstriksyon egzakteman parey i endike lo sa bann prodwi.
 • Bann lakonpanyen ki kontrol pes i kapab ganny aprose pou vinn spray depandan lo nivo lenfestasyon e zot devret toultan obzerv bann prosedir proteksyon a tou moman.

Pou plis evaliasyon e rekomandasyon kontakte Lazans Biodiversite lo 4324000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *